Samenwerken met de Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam is sinds 2015 eindverantwoordelijk voor zorgverstrekkingen vanuit de WMO. Mentorschap Nederland heeft in 2014 de volgende informatie samengesteld: WMO infoblad. Zorg en wonen zijn steeds vaker gescheiden en dat maakt dat meer mensen langer thuis wonen voordat zij toegang hebben tot intramurale zorg. Voor mensen met een klein netwerk en/of geen familie is het zaak dat de gemeente samen met zorgverleners zich maatschappelijk verantwoordelijk voelen te zorgen dat deze mensen goed vertegenwoordigd zijn.
De gemeente Amsterdam trekt op met onze stichting om te zorgen dat de Wet Mentorschap onder meer mensen bekend wordt. Dit om te zorgen dat zij die vertegenwoordiging nodig hebben daar ook op passende wijze toegang toe hebben. Info vanuit de gemeente staat hier.

Gemeente Amsterdam Informeert en AT5 maakten met ons dit filmpje om de Wet Mentorschap meer bekend te maken. 

Er lopen allerlei projecten die kwetsbaren ondersteunen bijvoorbeeld rondom verwarde personen op straat, eenzaamheid en Veilig Thuis.
Van de aanvragen mentorschap is in 6 van de 10 gevallen sprake van grensoverschrijdend gedrag (emotioneel, fysiek en/of financieel). Onze mentoren komen vaak pas in beeld wanneer er schade is toegebracht. Dat maakt dat zorgverleners in de wijk weet moeten hebben van de maatregel mentorschap. Dit werkt preventief en biedt bescherming wanneer mensen in toenemende mate afhankelijk zijn of worden.

Wat kan een mentor betekenen bij huiselijk geweld?

Als huiselijk geweld zich heeft voorgedaan is het van groot belang het slachtoffer te beschermen. Een van de mogelijkheden om daar als gemeente inhoud aan te geven, is het bevorderen van de benoeming van een mentor. De mentor kan toezien op de door VeiligThuis gemaakte afspraken en signaleren waar mogelijk extra maatregelen nodig zijn. Hierbij heeft de mentor steeds de rol van vertegenwoordiger van de cliënt. Hij of zij is nadrukkelijk geen hulpverlener. MentorschapNederland geeft op deze pagina meer informatie.

Volgende: Mentor aanvragen