Over ons

 • Wat als iemand niet (meer) kan opkomen voor zichzelf door een ziekte of een beperking?
 • Wat als iemand niet volledig (meer) in staat is om te beslissen over zijn of haar eigen leven?
 • Wat als er geen familie of vrienden meer zijn om hem of haar daarbij te helpen?

In die gevallen kan de Stichting Mentorschap Amsterdam zorgen voor een mentor. Aanvragen

Een ziekte of beperking kan het moeilijk maken om te beslissen in complexe situaties. Als er dan geen naaste familie is om bij te staan, kan een wettelijk mentor de eerste contactpersoon zijn. Een mentor is onafhankelijk van zorgorganisaties en ondersteunt vanuit het gedachtengoed van de cliënt.

Goed mentorschap vraagt om randvoorwaarden om hier praktijk van te maken. De Stichting Mentorschap Amsterdam biedt wettelijke vertegenwoordiging en bescherming voor alleenstaande Amsterdammers en ziet, naast de rechtbank, toe op de kwaliteit van het mentorschap.

Een mentor is een vertrouwenspersoon en een wettelijk benoemd vertegenwoordiger voor persoonlijke en immateriële zaken. Hij of zij kan aanvullen of overnemen wanneer iemand dit zelf onvoldoende meer kan. Een bewindvoerder doet voor financiële en materiele zaken.

De stichting Mentorschap Amsterdam leidt vrijwilligers op tot wettelijk mentor en begeleidt hen actief in hun rol. Een cliënt en mentor worden één op één gekoppeld. Onze mentoren zijn weldenkende Amsterdammers die zo’n 8 uur per maand persoonlijk betrokken zijn.

De Stichting Mentorschap Amsterdam is geaccrediteerd lid van Mentorschap Nederland.

Volgende: Historie

Privacyverklaring

De 11 regionale stichtingen mentorschap en het landelijk bureau zijn statutair verenigd in de Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland, hierna Mentorschap Nederland.

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er ook voor de cliënten, vrijwilligers en medewerkers van Mentorschap Nederland het één en ander veranderd. Wat dit voor uw en onze privacy betekent zetten we uiteen in deze privacyverklaring. Uw privacy is voor ons immers net zo belangrijk als voor u en we gaan dan ook zeer zorgvuldig met uw gegevens om.

Mentorschap Nederland verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens. De verwerking van uw gegevens zijn noodzakelijk voor de uitoefening van onze taak als mentor dan wel uw gegevens worden verwerkt in de uitoefening van een overeenkomst of als werkgever. Vanzelfsprekend gaat Mentorschap Nederland zorgvuldig om met uw gegevens, conform de AVG en andere relevante wetgeving. In deze verklaring leest u hoe en welke gegevens Mentorschap Nederland verwerkt.

Rechtsgrond voor de verwerking en het doel van de verwerking

 • Wettelijke verplichting
  Ten aanzien van de cliënten is er sprake van wettelijke vertegenwoordiging, te weten mentorschap. Per cliënt is er een beschikking aanwezig waaruit de wettelijke vertegenwoordiging blijkt. Alle gegevens die worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de uitoefening van de taken als wettelijk vertegenwoordiger.
 • Toestemming
  Daarnaast kan er sprake van zijn dat u geen cliënt bent, maar dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is dat u familie bent van een van onze cliënten en contact wilt houden met de mentor.
 • Overeenkomst
  Mentorschap Nederland kan uw persoonsgegevens tevens in de uitvoering van een overeenkomst met u  verwerken. Een voorbeeld hiervan is de vrijwilligersovereenkomst.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden door Mentorschap Nederland verwerkt:

 • Voor- en achterna(a)m(en)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht, titels, aanspreekvorm
 • Adresgegevens
 • Financiële gegevens
 • Gegevens mbt familie en naasten
 • Identiteitsgegevens
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens op het gebied van gezondheid, religieuze en/of etnische achtergrond, financiën

Delen met derden

Mentorschap Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak als wettelijk vertegenwoordiger, voor de uitvoering van een overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mentorschap Nederland legt verantwoording over het mentorschap af aan de cliënt en/of aan de kantonrechter zoals wettelijk bepaald. Er wordt geen verantwoording aan derden afgelegd tenzij anders met u overeengekomen of afgesproken. Indien dit wel het geval is, is dit vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Bewaarplicht

Mentorschap Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of zolang als nodig is om aan wettelijke bepalingen te voldoen. Indien er sprake is van mentorschap zal Mentorschap Nederland uw gegevens tien jaar bewaren na beëindiging van het mentorschap.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te krijgen. Indien van toepassing heeft u recht op inzage in, aanpassing en verwijdering van gegevens. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per email sturen naar privacyofficer@Mentorschap.nl of per post naar Mentorschap Nederland, Postbus 13180, 3507 LD Utrecht.

Binnen een maand zal er op uw verzoek worden gereageerd. Telefonisch kan ook: 030 – 230 71 90

Klachtrecht

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Mentorschap Nederland werkt met een digitaal cliëntdossier waarin de gegevens van cliënten en mentoren worden beheerd en opgeslagen. Mentorschap Nederland heeft met de leverancier en beheerder van dit systeem een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Volgende: Historie